Forsiden2018-11-23T14:35:41+00:00

Vi bidreg til

vekst og utvekling

Om Sparebankstiftinga Time og Hå

Sparebankstiftinga Time og Hå er den største eigaren i Jæren Sparebank.

Stiftinga vart etablert 6. februar 2014 i samband med konvertering av kr. 100 millionar av Time Sparebank sitt grunnfond til eigenkapitalbevis. Ved etableringa fekk stiftinga vederlagsfritt tildelt 1.000.000 eigenkapitalbevis pålydande kr. 100. Ved fusjonen mellom Time Sparebank og Klepp Sparebank som vart gjennomført 2. januar 2015, er stiftinga den største eigaren i Jæren Sparebank og eig over 50 prosent av samla eigenkapitalbevis i banken.

Formålet med stiftinga er å forvalta eigenkapitalbevisa og væra ein langsiktig og stabil eigar i Jæren Sparebank.

Stiftinga kan disponera overskot og dela ut gåver til allmennyttige formål. Stiftinga skal i utdeling av gåver ta omsyn til det distriktet som har vore med å bygd opp kapitalen i Time Sparebank. Gåver som stiftinga vil dela ut, vil koma frå utbytte som stiftinga får av eigenkapitalbevisa sine i Jæren Sparebank.

Stiftinga skal gjennom eigarskapen sin i Jæren Sparebank vidareføra sparebanktradisjonane og sikra eit godt lokalt forankra sparebanktilbod på Jæren.

Hjartestartar – treng de det?

Sparebankstiftinga Time og Hå har bestemt å dela ut hjartestartar med opplæring til lag/ organisasjonar og liknande i Time og Hå. Me samarbeider med Bryne Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp Hå om dette der dei hjelper Stiftinga med kjøp og ikkje minst opplæring i bruk av hjartestartar.
Dette er noko me gjer utanom den vanlege utdelinga nå i haust. Me har laga eit forenkla søknadsskjema som må fyllast ut og sendast elektronisk til oss.
Du finn det på heimesida vår eller ved å klikka her «Søknadsskjema hjartestartar»

Når me ser kor mange som søkjer og får tildeling, vil me melda tilbake om både utdeling og opplæring. Dette er ei gåve frå Stiftinga, og derfor gratis for mottakarane. Søknadsfristen er 15. november d.å. Er det spørsmål, kan du kontakta Arne Gravdal, tlf. 901 99799 eller på e-post: post@sparebankstiftinga-timeogha.no.