Me bidreg til

vekst og utvikling

«Koronastønad»: Ekstraordinære tiltak for ekstraordinære tider

Vanlegvis deler ikkje Sparebankstiftinga Time og Hå ut driftsstøtte til lag og foreiningar, men no gjer dei eit unntak saman med Sparebankstiftelsen Klepp, og fordeler tre millionar til dette føremålet i kvar av kommunane Klepp, Time og Hå. Samla får dei tre Jærkommunane 9 millionar kroner i stønad.


LES MER

Om Sparebankstiftinga Time og Hå

Sparebankstiftinga Time og Hå er den største eigaren i Jæren Sparebank.

Stiftinga vart etablert 6. februar 2014 i samband med konverteringa av 100 millionar kroner av Time Sparebank sitt grunnfond til eigenkapitalbevis. Ved etableringa fekk stiftinga tildelt 1 000 000 vederlagsfrie eigenkapitalbevis, kvart pålydande 100 kroner. Ved fusjonen mellom Time Sparebank og Klepp Sparebank, som vart gjennomført 2. januar 2015, blei stiftinga den største eigaren i Jæren Sparebank, og eig over 50 prosent av samla eigenkapitalbevis i banken.

Føremålet med stiftinga er å forvalte eigenkapitalbevisa og vere ein langsiktig og stabil eigar i Jæren Sparebank.

Stiftinga kan disponere overskot og dele ut gåver til allmennyttige føremål. Stiftinga skal i utdelinga av gåver ta omsyn til det distriktet som har vore med å bygd opp kapitalen i Time Sparebank. Gåver som stiftinga vil dele ut, vil kome frå utbyttet som stiftinga får av eigenkapitalbevisa sine i Jæren Sparebank.

Stiftinga skal gjennom eigarskapen sin i Jæren Sparebank vidareføre sparebanktradisjonane og sikra eit godt lokalt forankra sparebanktilbod på Jæren.

Hjartestartar – treng de det?

Sparebankstiftinga Time og Hå har bestemt seg for å dele ut hjartestartar med opplæring til lag/ organisasjonar og liknande i Time og Hå. Me samarbeider med Bryne Røde Kors Hjelpekorps og Norsk Folkehjelp Hå om dette, der dei hjelper stiftinga med kjøp og ikkje minst opplæring i bruk av hjartestartar.
Dette er noko me gjer utanom den vanlege utdelinga nå i haust. Me har laga eit forenkla søknadsskjema som må fyllast ut og sendast elektronisk til oss.
Du finn det på heimesida vår eller ved å klikke her «Søknadsskjema hjartestartar»

Når me ser kor mange som søkjer og får tildeling, vil me melde tilbake om både utdeling og opplæring. Dette er ei gåve frå stiftinga, og derfor gratis for mottakarane. Søknadsfristen er 15. november d.å. Ved spørsmål kontakt Arne Gravdal, tlf. 901 99799 eller på e-post: post@sparebankstiftinga-timeogha.no.