Søknadskjema

Donasjon

Me bryr oss om ditt personvern. Les personvernerklæringa personvernerklæring vår for å vite korleis me vil handsame personopplysningane dine.

Namnet på søkjaren*

Organisasjonsnummer*

Adresse*

Postnummer*

Poststed*

Kontonummer*

Kontaktperson*

Epost*

Telefonnummer*

Formål:

Fortel om søkjaren*

Fortel om prosjektet/tiltaket*

Kvifor skal dette prosjektet/tiltaket få pengegåve frå Sparebankstiftinga Time og Hå?*

Kva skal pengegåva konkret brukast til?*

Total kostnadsramme?*

Talet på medlemmer i organisasjonen*

Søknadsbeløp*

Kven andre er det søkt støtta hjå?*

Eventuelle vedlegg

Eg stadfestar med dette at oppgitt informasjon er korrekt.*

Eg godtek stiftelsen si handsaming av personopplysningane mine iht. personvernerklæringa (https://sparebankstiftelsentimeogho.no/personvern).*